Vad är global psykisk hälsa?

Global psykisk hälsa är en del av fältet global hälsa, ett kunskaps- och verksamhetsområde som syftar till att förbättra och uppnå jämlik hälsa för alla världens människor – genom utbildning, forskning och praktiska insatser.

Psykisk hälsa spelar stor roll för människors livskvalitet, oavsett var på jorden de bor. I både hög- och låginkomstländer utgör psykisk ohälsa ett problem för en stor del av befolkningen. Depression är till exempel lika vanligt förekommande i Afrika som i Europa. Psykisk ohälsa utgör idag upp mot 13% av den globala sjukdomsbördan – trots detta avsätts endast 1-2% av många länders sjukvårdsbudget till nödvändiga åtgärder inom fältet.

Kostnaderna för psykisk ohälsa i världen är enorma – större än kostnaderna för cancer, diabetes och kroniska luftvägssjukdomar tillsammans. Samtidigt är investeringar i global psykisk hälsa ofta effektiva – 1 investerad dollar kan ge 3-5 dollar tillbaka i form av ökad produktivitet.

Den bistra verkligheten är dock att var på jorden man föds påverkar vilken hjälp som finns att tillgå. I låg- och medelinkomstländer saknar mer än 75% av personer med psykisk ohälsa tillgång till effektiva behandlingar (ca 50% i höginkomstländer). Stigma och bristande kunskap leder till socialt utanförskap och kränkningar av mänskliga rättigheter. I många fall kan institutionalisering vara den enda vård som erbjuds personer med svår psykisk sjukdom. Inom fältet global psykisk hälsa finns därför ett särskilt fokus på låg- och medelinkomstländer samt marginaliserade grupper i höginkomstländer.

Historik

Under de senaste decennierna har det skett ett stort skifte inom global hälsa. En minskad mödra- och barnadödlighet och större möjligheter till att behandla infektioner har lett till att man i större utsträckning börjat uppmärksamma andra typer av hälsoproblem.

Begreppet global mental health myntades först på engelska 2007, då tidskriften The Lancet gav ut en artikelserie som satte fokus på det lidande som psykisk ohälsa leder till i alla världens länder. Artikelserien uppmärksammade särskilt på bristen på tillgång till effektiva behandlingar i låg- och medelinkomstländer.

Global hållbarhet

Människors psykiska hälsa påverkas av många andra områden inom global utveckling – som ekonomisk stabilitet, jämlikhet och migration. Kopplingarna går ofta åt båda håll: personer som lever i fattigdom har exempelvis en högre risk för att drabbas av psykisk ohälsa, och personer med psykisk ohälsa har ofta svårt att ta sig ur fattigdom. I strävan mot en jämlik och rättvis värld är det därför viktigt att psykisk hälsa får sin rätta plats på den globala utvecklingsagendan, samtidigt som man motverkar ohälsa genom att arbeta för att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar värld.

Genom forskning och praktisk erfarenhet kan vi kontinuerligt lära oss mer om hur psykisk ohälsa kan förebyggas och behandlas i olika sammanhang och på olika platser i världen. För att förändra hur ämnet förstås och prioriteras både i Sverige och globalt är det viktigt att denna kunskap når en bredare publik. Det är vårt mål som nätverk att driva denna förändring – och vi vill gärna att du är med!